புற்று நோய் சிகிச்சைக்கு நவீன அமெரிக்க தொழில்நுட்பத்தில் கதிர்வீச்சு கருவி அறிமுகம்.

2018-10-01 02:47 - 02:47

புற்று நோய் சிகிச்சைக்கு நவீன அமெரிக்க தொழில்நுட்பத்தில் கதிர்வீச்சு கருவி அறிமுகம்.

திருச்சி நாகமங்கலத்தில்.

அக்டோபர் 14 காலை 9 மணி.
அனைவரும் வாரீர்.