ரபீடர்ச் கதிர் வீச்சு சிகிச்சை முறை:

  மனித குலத்துக்குச் சவாலாக இருக்கும் நோய்களில் ஒன்று, புற்று நோய்! ‘யாருக்கு வேண்டுமானாலும்… எப்போது வேண்டுமானாலும் வரலாம்’ என்று மிரட்டிவரும் புற்று நோய்க்கு மருத்துவத் துறையின் நவீன வளர்ச்சியால் பல்வேறு சிகிச்சை முறைகள் கண்டுபிடிக்கப் பட்டு வருகின்றன. அதில் லேட்டஸ்ட், ரேப்பிட் ஆர்க் எனப்படும் கதிர் வீச்சு சிகிச்சை முறை. புற்று நோயைப் பொறுத்தவரை அறுவை சிகிச்சை, கதிர் வீச்சு, கீமோதெரபி என மூன்று வகையான சிகிச்சை முறைகள் இருக்கின்றன. இதில் கதிர்வீச்சு சிகிச்சை மிகவும் பயன்…

  CAN YOU PREVENT CERVIX CANCER???

  HPV vaccination is preventing cancer-causing infections and precancers. HPV infections and cervical precancers (abnormal cells on the cervix that can lead to cancer) have dropped significantly since the vaccine has been in use. Among teen girls, infections with HPV types that cause most HPV cancers and genital warts have dropped 71 percent. Among young adult…

  KNOW MORE ABOUT THE GIFTED VACCINE:

  The HPV vaccine helps protect you against certain types of HPV (Human Pappiloma Virus) that can lead to cancer or genital warts. Also known by the brand name Gardasil , the HPV vaccine protects against: HPV types 16 and 18 — the 2 types that cause 80% of cervical cancer cases. Over 10 years of…

 • Harshamitra cancer centre KNOW CANCER, NO CANCER

  Join us in the campaing… As parents, we are swelling with pride of our son: Our son, G. Harshsvardhanan who is currently pursuing his 1st year of Medicine at SRM, Trichy has umpteen passion towards photography, short film acting and making and script writing. He is been a part of many short films. This year…

  KNOW THE HISTORY OF INTERNATIONAL NURSES DAY:

  It all began in 1953, when Dorothy Sutherland, an official with the U.S. Department of Health, Education and Welfare, contacted President Dwight D. Eisenhower proposing he proclaim a “Nurses’ Day”. However, he did not approve her proposal at that time. The International Council of Nurses has celebrated on May 12th since 1965. May 12th is…

 • Harshamitra cancer centre KNOW CANCER, NO CANCER

  DATE: MAY 31 NO TOBACCO DAY – RALLY @ SLOGAN CONTEST PRIZE DISTRIBUTION

 • SMOKING AND CANCER:

  Every year, on 31 May, the World Health Organization (WHO) and global partners celebrates World No Tobacco Day. It is an opportunity to raise awareness on the harmful and deadly effects of tobacco use and second-hand smoke exposure, and to discourage the use of tobacco in any form. The focus of World No Tobacco Day…

 • TAKE PART IN HARSHAMITRA’S “NO TOBACCO DAY” SLOGAN CONTEST AND WIN A GOLD 🥇 COIN

  🚭Every year on May 31st “World No Tobacco Day”, Harshamitra Superspeciality Cancer Centre, Trichy is being effectively standing against tobacco and tobacco related products usage among the public. 🚭This year, we have come out with a creative thought. 🚭Write a slogan, ” why do you stand against tobacco usage” or “Why No Tobacco Day”…BEST SLOGAN…

 • Harshamitra cancer centre KNOW CANCER, NO CANCER

  DONATE FOR A CAUSE: Greetings from Harshamitra! To help others when they are in need equals to divinity…. We have a patient here Master Praveen, age 5, who is suffering from rare Rhabidomyo sarcoma… He underwent surgical removal Now he is in need of immediate Chemotherapy… But due to financial lack, his treatment is lagging….

  Harshamitra cancer centre KNOW CANCER, NO CANCER

  TOBACCO AND LUNG CANCER: Combustible tobacco use is extremely hazardous to human health and is responsible for more than 90% of tobacco-attributable death and disease, despite efforts by the tobacco industry to market safer-sounding alternatives such as low-tar cigarettes and water pipes. Therefore, a top priority is to avoid combustible tobacco products, and the only…

  Harshamitra cancer centre KNOW CANCER, NO CANCE

  EFFECTS OF TOBACCO ON HEALTH: According to WHO statistics for 2010 in India, NON COMMUNICABLE DISEASES are estimated to account for 53% of all deaths. Of these deaths, cardiovascular diseases, cancers and diabetes are the most common causes of deaths in India. This huge burden of Non Communicable diseases can be attributed to increasing use…

  Harshamitra cancer centre KNOW CANCER, NO CANCER

  Tumor Board Update: Tumor board is scheduled today (18.05.2019) at Harshamitra Superspeciality Cancer Centre. The panel comprises of Dr G Govindaraj (Surgical Oncologist), Dr P Sasipriya Govindaraj (Radiation Oncologist), Dr Senthil (Medical Oncologist), Dr Manikandan (Surgical Oncologist). Our panel of Oncologists are expertized in their own field for more than a decade. BENEFITS OF TUMOR…

  WORLD “NO TOBACCO DAY”

  World No Tobacco day is on May 31st every year. Over time, adolescents smoking has became more similar to that of their friends. Adolescents were more likely to select friends whose smoking level was similar to their own, and smoking enhanced popularity such that smokers were more likely to be named as friends than were…

  The Key to Physician’s happiness:

  When we enter medical school, you have this very esteemed white coat ceremony. It’s a memorable occasion, where speakers tell newbie medical students and their families all that it means to wear such a coat: the responsibility, the ethical code, the professionalism, the compassion all intertwined to make up the very fabric of each emblemed…

 • Harshamitra cancer centre KNOW CANCER, NO CANCER

  Harshamitra Cancer Research Institute Trichy Phone : 737373003, 7010939741 Email : harshamitramarketing@gmail.com

Page 1 of 271 2 3 27