பேப் ஸ்மியர் என்பது கர்ப்பப்பை கழுத்து, கர்ப்பப்பைவாய் புற்று நோயை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவதற்கான பரிசோதனை. மிகச் சுலபமாக, 10 நிமிடத்தில்…

VACANCIES Position Date & Time Interview Qualification Experience 1.Marketing Assistant Walk in Interview Any degree…

HPV is responsible for: • Almost all cases of genital warts and cervical cancer •…

Year-wise Evaluation of Cancer Incidences in India The table shows an approximate number of cancer…

Q : I am already vaccinated with HPV, do I still have to get screened…

*Liver Cancer- Information* *Types of liver cancer* 🔷Primary or metastatic. Primary tumours originate in the…

*KINDLY CIRCULATE THIS MESSAGE* The following cancer drugs are available at Harshamitra Superspeciality cancer centre…

RIGHT DIAGNOSIS AT THE RIGHT TIME SAVES LIFE: Mrs. A walked in to our hospital…

RIGHT DIAGNOSIS AT THE RIGHT TIME SAVES LIFE: Mrs. A walked in to our hospital…

Lighter side of Oncology: Radiation in general is always perceived as heat or electric shock…

CANCER HURTS NOT ONLY THE VICTIM BUT ALSO THEIR FAMILY: My grandmother who was known…

The only place where you can land up when you think of Cancer is HARSHAMITRA…